Táto webová stránka používa súbory cookie
Súbory cookies, jedinečné identifikátory , ktoré sú spracúvané ako nevyhnutné pre fungovanie tejto stránky a pre realizáciu nákupov našich tovarov, ak ste nám na ich spracúvanie udelili súhlas.
×
krásne a kvalitné šperky z českého granátu
×
 x 

Prázdny košík

2010: štvorčekovo ladená kolekcia

Náušnice 1115

pozlátené prevedenie

štvorčekovo ladené náušnice s almandínmi a českými granátmi.

207,12 €

Pozlátený šperk/Rhodiovaný šperk

Objednať

Náušnice s českým granátom

a perlou 1294

Rhodiované prevedenie.

Šperk môžete mať rhodiovaný ,alebo pozlátený (14k zlato)

186,14 €

Objednať

2010: kolekcia moderného dizajnu s českými granátmi

Prsteň 1125

Nádherný a dizajnovo moderný prsteň pre slečny ako aj zrelé ženy.

V ponuke obchodu rhodiovaný šperk/pozlátený šperk.

141,57 €

Objednať

Bezpečnosť nakupovania
Bezpečnosť nakupovania

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZHROMAŽĎOVANIE  INFORMÁCIÍ O KUPUJÚCICH

1.

 Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe, ktorým je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 13 ods. 1 b), c) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon).

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené so spracovaním Objednávky alebo úkony spojené s poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.). Kupujúci  nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2.

Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.

3.

Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na spracovanie objednávky alebo dodanie objednanej služby. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.

4.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky potrebné k čo najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov

5.

Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

6.1

Identifikačné údaje Predávajúceho: Butiko, s.r.o., Okulka 10/7, 09301 Vranov n. T., Slovensko, IČO: 48 015 318, DIČ: 2120057434, Butiko s.r.o. je platiteľom dane z pridanej hodnoty, Telefón 00421944354054, Emailová adresa: predaj(zavináč)ceskygranat.sk

6.2 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Mgr. Jana Kočišová, Telefón 00421944354054, Emailová adresa: predaj(zavináč)ceskygranat.sk

6.3 

Účel spracúvania osobných údajov: zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené so spracovaním objednávky alebo úkony spojené s poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.).

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm b) :spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a c): spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu –  najmä predpisy o účtovníctve a daňové predpisy

6.4 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

6.5 

Predávajúci uchováva osobné údaje na dobu neurčitú.

6.6 

Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.7

 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

6.8 

Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je potrebné pre uzavretie zmluvy alebo poskytnutie služby.

7.

Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho: 
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

7.1 

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR :Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám.

7.2 

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

7.3 

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

7.4 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

7.5 

Na základe čl. 19 GDPR  je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

7.6 

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

7.7 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

7.8 

Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

7.9 

Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

8.1 

Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

8.2 

Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

8.3

Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predávajúci bezodplatne.

8.4 

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

9

Obmedzenie práv dotknutej osoby 
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

Internetový obchod www.ceskygranat.sk je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, no vyhradzujeme si právo meniť obsah a zameranie tohto internetového obchodu kedykoľvek a akokoľvek podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia. Texty a obrázky sú právne chránené. Použitie týchto údajov zo stránky vyžaduje náš súhlas. Ak nie je uvedené ináč, sú všetky značky uvedené v internetovom obchode chránené príslušnými zákonmi.

Kupujúci odberateľ dáva súhlas na zasielanie faktúr elektronickými prostriedkami v zmysle • 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Dodávateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručiť odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol dodávateľovi. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených v elektronickej forme je zaručená elektronickým podpisom podľa Zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Dodávateľ sa zaväzuje zaslať faktúru v papierovej forme v prípade, že odberateľ o to požiada.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi internetovým obchodom www.ceskygranat.sk a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Obchodník spadá pod orgán dozoru Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov. Číslo živnostenského registra obchodníka je 790-12313.

 

 

Ako nakupovať....

 

1. Výber tovaru:

Vyberte si tovar, ktorý si želáte zakúpiť a kliknite na tlačidlo „Do košíka“.

 

2. Kontrola košíka:

Skontrolujte si „Obsah košíka“, ako je druh tovaru, veľkosť prsteňa, množstvo tovaru, cenu. Odteraz máte v košíku tovar uložený a môžete sa kliknutím na príslušné tlačidlo rozhodnúť, či si želáte „Pokračovať v nákupe“, alebo „Vytvoriť objednávku“.

 

3. Potvrdenie objednávky:

Objednávku potvrdíte kliknutím na políčko „Objednať“.

Ak máte zľavový kupón, zadajte kód do políčka pod tovarom a kliknite na „Odoslať“.

 

4. Prihlásenie alebo registrácia:

V tomto kroku si vyberte medzi

 • „ Ak už máte u nás vytvorený obchodný účet – kliknite“ a vyplňte Vaše prihlasovacie údaje (Užívateľské meno a Heslo)

 alebo

 •  „Ak u nás nakupujete prvý krát“ systém po odkliknutí tejto možnosti otvorí registračné okno. Po jeho vyplnení potvrďte registráciu „Pokračovať v objednávke“. Príde Vám potvrdzovací email o registrácii.

 

5. Doručenie tovaru:

Vyberte si spôsob doručenia tovaru, môžete si vybrať. Pri objednávke nad 50 € je doprava tovaru poštou zdarma. Môžete si vybrať aj špeciálny druh prepravy kuriérom. Kliknite na políčko „Ďalej“.

 

6. Spôsob platby:

Vyberte si spôsob platby spomedzi

 • CardPay - platba platobnou kartou prostredníctvom internetu. Bezpečná bezhotovostná platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Zadávanie citlivých informácií prebieha v chránenom prostredí Tatra Banky – žiadne údaje o Vašej karte sa k nám nedostanú.
 • TatraPay - platba pre užívateľov Internet bankingu Tatra banky
 • Bankový prevod – platba prostredníctvom internetbankingu Vašej banky

a kliknite na políčko „Ďalej“.

 

7. Potvrdenie objednávky:

Pokiaľ máte záujem, nechajte nám poznámku, napr. o povrchovej úprave šperku – pozlátenie, rhodiovanie, ruténiovanie, alebo o Vašich predstavách...

Nakoniec potvrďte objednávku kliknutím na políčko „Potvrdiť objednávku“.

 

8. Ďalší priebeh:

Na Váš email Vám príde informatívny e-mail o prijatí Vašej objednávky, na základe ktorej zaplatíte Vami objednaný tovar. Pokiaľ máte záujem o vystavenie dokladu – zálohovej predfaktúry – napíšte nám to do „Poznámky“ alebo nás kontaktujte inak. Zašleme Vám ju na email. Po zaevidovaní platby bude Vaša objednávka vybavená. Budeme Vás informovať ohľadom prijatia/neprijatia Vašej platby doby dodania tovaru, ako aj o konkrétnom dni jeho doručenia. Ak máte akékoľvek dotazy neváhajte nás kontaktovať.

 

 

 

Bezpečnosť nakupovania cez platobnú kartu

(Ako to je s bezpečnosťou pri platbe kartou?)

 

Nakupovanie prostredníctvom údajov uvedených na platobnej karte je v dnešnej dobe prirodzeným spôsobom nakupovania vo svete. Banky, ktoré túto službu ponúkajú sa starajú o bezpečnosť. Obchodník, t.j. internetový predajca, ktorý využíva túto službu zabezpečovanú, krytú a prevádzkovanú bankami nemá žiadnu možnosť dostať sa a zneužiť vaše údaje z platobnej karty, ktoré zadávate pri jej využívaní na platenie. Všetky údaje a platby prechádzajú cez „bankového operátora“. Internetový obchodník vidí len zvolený spôsob platby kupujúceho, ďalšie procesy (vyplnenie dát, autentifikácia, autorizácia platby) sú v pôsobnosti banky.

Platba kartou na internete predstavuje dynamický a bezpečný spôsob prijímania platobných kariet. Je založená na najnovších bezpečnostných štandardoch kartových spoločností VISA (Verified by VISA) a MasterCard (3-D Secure Code). Akceptujú sa platobné karty MasterCard, Maestro*, VISA , VISA Electron*, Diners Club.

* Ak vydávajúca banka umožňuje uskutočňovanie e-commerce transakcií týmito kartami. Zvyčajne o to banku stačí požiadať a banka vám danú službu ku karte sprevádzkuje.

 

 

Platby prostredníctvom internet bankingu

 

Zaplatenie tovaru prostredníctvom internet bankingu je ďalšou možnosťou ako zaplatiť objednávku. Pri výbere danej možnosti platby si kupujúci otvorí na internetovej stránke svojej banky (prostredníctvom prihlasovacích údajov) svoje konto. Následne prevedie požadovanú sumu za nákup (uvedenú ako cena Celkom na stránke internetového predajcu).

!!! Aby sme vás mohli identifikovať, nezabudnite vpísať číslo objednávky (bude uvedené pri konečnom spracovaní vášho nákupu) ako variabilný symbol !!!

Objednávky sa začínajú internetovým predajcom spracovávať až po pripísaní požadovanej sumy na účet predajcu, keďže sa jedná veľmi cenný a drahý tovar.

O bezpečnosť sa stará banka, v ktorej má klient účet a internetový predajca nemá žiadnu šancu dostať sa k bezpečnostným  údajom klienta.

 

ePlatba prostredníctvom priameho transferu

 

Klienti banky (využívajúci internet banking k svojmu účtu), s ktorou má náš internetový obchod zmluvu, majú zjednodušenú možnosť ako zaplatiť za tovar prostredníctvom internet bankingu.

Pri platení, na konci nákupu, budú mať možnosť sa automaticky dostať na internetový platobný portál svojej banky a tak zaplatiť prostriedkami zo svojho účtu. Variabilný symbol (znázorňujúci číslo objednávky bude do údajov o platbe vpísaný automaticky a klient si ušetrí čas a námahu). Je to pohodlný a bezpečný spôsob nákupu tovarov v internetových obchodoch po celom svete. O bezpečnosť sa stará banka, v ktorej má klient účet a internetový predajca nemá žiadnu šancu dostať sa k bezpečnostným  údajom klienta.

 

Platby prostredníctvom vkladu na účet internetového predajcu

·       v budove banky

·       prostredníctvom pošty (Poštovým poukazom na účet)

 

Pokiaľ nemáte možnosť zaplatiť tovar cez internet prostredníctvom platby kartou alebo internet bankingu, môžete ísť do hocijakej banky alebo pošty a vypísať ručne vypísať príkaz na úhradu.

 

!!!Aby sme vás mohli identifikovať, nezabudnite vpísať číslo objednávky (bude uvedené pri konečnom spracovaní vášho nákupu) do kolónky variabilného symbolu (t.j. na miesto variabilného symbolu napíšte číslo vašej objednávky)!!!

 

 

 

Náš BLOG

Scelerisque consectetur
26 feb 2024

Československé poklady ukryté v zemi

Viac...

Cras euismod sodales
26 feb 2024

Šperky v lete

Viac...

Porttitor scelerisque
26 feb 2024

Navždy sa zachová v pamäti stužková slávnosť

Viac...

Doručenie

Doručenie

Do 3 dní

Garancia kvality

Garancia

Kvality (certifikát pravosti)

Bezpečný nákup

Bezpečný nákup

Sme overený predajca

Záruka

Záruka

24 mesiacov

×

TOP